Eugen-Bolz-Gymnasium
Rottenburg
  P F I N G S T G O T T E S D I E N S T   am Freitag, 18.5., 1. Stunde in der Aula